INSTITUT ZA MEDICINU RADA SRBIJE
"Dr DRAGOMIR KARAJOVIĆ"

INSTITUT ZA MEDICINU RADA I RADIOLOŠKU ZAŠTITU SRBIJE

Adresa
Deligradska 29, 11000 Beograd, Srbija

Kontakt telefon
011/ 3400-900

Faks
011/2643-675

Direktor
Prof. dr Aleksandar P.S. Milovanović
Telefon: 011/ 2685-485 011/ 3400-961

Tehnički sekretar
Dušanka Ćetković
Fax: 011/ 3400-961

Pomoćnik direktora
Prim. dr Bogoljub Peruničić
Telefon: 011/ 3400-992

Pomoćnik direktora za nemedicinske poslove
Mr. sc. Ljiljana Veljković
Telefon: 011/ 3400-967

Glavna sestra – tehničar
Vesna Vasić- Ben Sasi
Telefon: 011/ 3400-944

UPRAVNI ODBOR INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE

Na osnovu rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije” 24 broj 119-3251/2009, u Upravni odbor Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd imenuju se:
1. za predsednika:
– Novka Milaković, dipl. politikolog, Škola za negu lepote, Beograd;
2. za članove:
1) prof. dr Aleksandar N. Nešković, vanredni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;
2) dr Aleksandar Kojić, specijalista ortopedije i traumatologije, IOHB Banjica
3) dr Rajko Srdić, spec. opšte medicine, Dom zdravlja „Dr Simo Milošević”, Beograd;
4) prof. dr Petar Bulat, spec. medicine rada, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd;
5) mr sci. med. Gordana Pantelić, spec. medicine rada, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd;
6) Vesna Vasić-Ben Sasi, medicinska sestra, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd.

NADZORNI ODBOR INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE

Na osnovu rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije” 24 broj 119-3243/2009, U Nadzorni odbor Instituta za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd imenuju se:
1. za predsednika:
– Milena Kostić, viši pedagog u penziji;
2. za članove:
1) prof. dr Milica Š. Prostran, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;
2) dr Zoran Šekularac, spec. medicine rada, Institut za rehabilitaciju Beograd;
3) Radmila Leković, administrativni radnik, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd;
4) dr Branislav Marić, spec. medicine rada, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”, Beograd.

STRUČNI KOLEGIJUM INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE

• Prof. dr Aleksandar P.S. Milovanović
• Prim. dr Bogoljub Peruničić
• Prim. dr Branka Šuštran
• Dr sci. med. Srđan Borjanović
• Prim. dr Radomir Kovačević
• Prim. dr Milan Spasojević
• Vesna Vasić- Ben Sasi
• Mr. sc. Ljiljana Veljković
• Dipl. ecc. Zoran Nikolić

STRUČNI SAVET INSTITUTA ZA MEDICINU RADA SRBIJE

• Prim. dr Bogoljub Peruničić
• Prim. dr Branka Šuštran
• Prim. dr Verica Bjekić
• Dr sci. med. Srđan Borjanović
• Prof. dr Snežana Milačić


CENTAR ZA UNAPREĐENJE MEDICINE RADA

Dr sc. med Srmena Krstev
Telefon: 011/ 3400-970

Arhiva medicinske dokumentacije
Telefon: 011/ 3400-982

CENTAR ZA DIJAGNOSTIKU I LEČENJE PROFESIONALNIH BOLESTI I BOLESTI U VEZI SA RADOM

Načelnik
Prim. dr Bogoljub Peruničić
Telefon: 011/ 3400-992

Glavna sestra
Maja Mišović
Telefon: 3400-912

ODELJENJE ZA POLIKLINIČKU DIJAGNOSTIKU

Šef odeljenja
Prim. dr Branka Šuštran
Telefon: 011/ 3400-969

Prof. dr Aleksandar Milovanović
Telefon: 011 / 3400 -909

Prof. dr Petar Bulat
Telefon: 011 / 3400 -908

ODELJENJE ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Šef odeljenja
Prim. ph. Verica Uzelac
Telefon: 011/ 3400-939

Odgovorni laborant
Sonja Andrijić
Telefon: 011 / 3400 – 963

CENTAR ZA RADIOLOŠKU ZAŠTITU

Kontakt telefon/faks: 011/ 3618-703

Načelnik
Prim. dr Radomir Kovačević
Telefon: 011/ 3400-956

Glavna sestra
Milena Zdravković
Telefon: 011 / 3400-929

ODELJENJE ZA MEDICINSKA ISPITIVANJA I DOZIMETRIJU

Načelnik
Prof. dr Snežana Milačić
Telefon: 011/ 3400-946

ODELJENJE ZA RADIOEKOLOGIJU, RADIOMETRIJU I GAMASPEKTROMETRIJU

Šef odeljenja
Mr. sc. Gordana Pantelić
Telefon: 011/ 3400-994

Glavni tehničar
Mirjana Matorčević
Telefon: 011/ 3400-958

CENTAR ZA HIGIJENU I FIZIOLOGIJU RADA

Načelnik
Dr sci. med. Srđan Borjanović
Telefon: 011/ 3400-937

CENTAR ZA OCENU RADNE SPOSOBNOSTI

Načelnik
Prim. dr Milan Spasojević
Telefon: 0113400-993

Glavna sestra- tehničar
Sanja Radojević
Telefon: 3400-942

SLUŽBA ZA PRAVNE, EKONOMSKO-FINANSIJSKE, OPŠTE I TEHNIČKE POSLOVE

Načelnik
Dipl. ecc. Zoran Nikolić
Telefon: 011/ 3400-881

Viši stručni saradnik za nemedicinske poslove
Mr. sc. Ljiljana Veljković, dipl. pravnik
Telefon: 011/ 3400-967

Stručni saradnik za kadrovske poslove
Radmila Leković
Telefon: 011 / 3400-949

Šef finansijske službe
Olga Uzur
Telefon: 011 / 3400 -988

Referent za javne nabavke
Branko Jokić
Telefon: 011/ 3400- 998
E-mail: administracija.imrs@gmail.com

Telefonska centrala Instituta
Radmila Mandić
Telefon: 011/ 3400-900

SimSoft Co. © 2007