INSTITUT ZA MEDICINU RADA SRBIJE
"Dr DRAGOMIR KARAJOVIĆ"

Sajt je preseljen na novu adresu: www.imrs.rs ili www.institutkarajovic.rs


Dobrodošli na zvaničnu web prezentaciju Instituta za medicinu rada Srbije !


Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu Srbije “Dr Dragomir Karajović” (Institut), najviša je stručna, nastavna i naučna ustanova u oblasti medicine rada u Republici.
Institut je Kolaborativni centar za medicinu rada Svetske zdravstvene organizacije. Nastavna je baza Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sedište je Republičke stručne komisije za medicinu rada koju obrazuje Ministarstvo zdravlja, kao i Sekcije za medicinu rada srpskog lekarskog društva.

Institut je osnovan 1953. godine kao Klinički centar za profesionalne bolesti pri Medicinskom fakultetu u Beogradu i sastavni deo Katedre za interne bolesti.
Centar 1959. godine prerasta u Institut - predvodeći tradiciju zaštite zdravlja radnika, koja u Jugoslaviji počinje tridesetih godina prošlog veka.
Od 1983. godine Institut je organizaciona jedinica Kliničkog centra Srbije.
Od aprila 2007. godine, odlukom Vlade Srbije, Institut postaje samostalna ustanova pod imenom Institut za medicinu rada Srbije “ Dr Dragomir Karajović”.

 

Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu ima pet organizacionih jedinica:

Centar za razvoj medicine rada
• Odeljenje za stručnometodološku delatnost
• Odeljenje za biostatistiku i medicinsku dokumentaciju

Centar za ekologiju i fiziologiju rada
• Odeljenje za profesionalnu ekologiju i fiziologiju rada
• Odeljenje specijalizovanih laboratorija

Centar za profesionalne bolesti i toksikologiju
• Odeljenje za polikliničku dijagnostiku
• Odeljenje za toksikologiju
• Odeljenje za profesionalna respiratorna oboljenja
• Odeljenje za ostale profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom

Centar za ocenu radne sposobnosti
• Prvo odeljenje za ergospecijalističku delatnost
• Drugo odeljenje za ergospecijalističku delatnost
• Odeljenje za ispitivanje funkcije kardio-respiratornog sistema
• Odeljenje za ocenu privremene radne nesposobnosti i druga veštačenja radne sposobnosti

Centar za zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja
• Odeljenje za medicinska ispitivanja radijacionih oštećenja
• Odeljenje za dozimetriju jonizujućeg zračenja
• Odeljenje za radioekologiju

OSNOVNI ZADACI INSTITUTA

• Referentna ustanova za zdravstvenu zaštitu radnoaktivnog stanovništva, kao i za zaštitu pri primeni jonizujućeg zračenja u zdravstvu;
• Zdravstvena delatnost u okviru koje se sprovodi prevencija, dijagnostika, terapija i rehabilitacija profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i povreda na radu;
• Izrada doktrinarnih stavova i metodologija u oblasti medicine rada;
• Zaštita od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja profesionalno izloženog stanovništva;
• Naučnoistraživački rad;
• Obrazovanje i edukacija u oblasti medicine rada i srodnih disciplina.

OSNOVNE AKTIVNOSTI INSTITUTA

• Prevencija profesionalnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i povreda na radu, analizom štetnosti na radu i identifikacijom zahteva rada, merenjima hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti u radnoj sredini, procenom rizika i predlogom preventivnih mera radi snižavanja rizika za zdravlje radnika koja na radnim mestima postoje;
• Klinička, ambulantna i stacionarna obrada obolelih radnika, ocena radne sposobnosti za odgovarajuće radno mesto;
• Obrazovanje i usavršavanje preko Katedre za medicinu rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na kojoj se obavlja redovna nastava iz medicine rada za studente medicine, poslediplomsko usavršavanje u medicini rada (specijalizacija, subspecijalizacija, magisterijumi i doktorati), kao i u oblasti profesionalne i kliničke toksikologije, radiološke zaštite i procene radne sposobnosti;
• Naučnoistraživački rad u okviru koga se proučava dejstvo na zdravlje pri ekspoziciji olovu, živi, azbestu, slobodnom silicijum dioksidu, kao i rani znaci i simptomi usled dugotrajne ekspozicije (organski rastvarači, aluminijum, PCB), oštećenje sluha, bol u leđima, neuropsihički simptomi, stres, smenski rad, rad sa video-terminalima, reproduktivni efekti, “sindrom bolesnih zgrada”, profesionalni rak i dr.
• Organizacija domaćih i međunarodnih kongresa i simpozijuma u oblasti medicine rada, profesionalne toksikologije, pneumokonioza i drugih plućnih bolesti, bolesti u vezi sa radom i sl.
• Međunarodna saradnja kao kolaborativni centar u oblasti medicine rada Svetske zdravstvene zajednice, u organizaciji osam međunarodnih kurseva iz toksikologije za zemlje u razvoju, formiranjem Balkanskog udruženja medicine rada, saradnjom sa stručnjacima i institucijama medicine rada iz sveta.


SimSoft Co. © 2007